Condicions generals d'eurolink traductors sl

I. Encàrrec

 1. Els encàrrecs de traducció es remetran a Eurolink per escrit, tot indicant clarament els idiomes als quals es vol que es faci la traducció, els suports i formats de lliurament, la data per quan es necessita, la finalitat del document traduït, el seu grau de confidencialitat. A més, s'inclourà tota aquella documentació que el client pugui considerar necessària, com ara traduccions anteriors, glossaris propis, documentació addicional textual o gràfica, etc. Eurolink té a disposició del client uns fulls de comanda destinats a aquest fi.
 2. Si en un encàrrec de traducció no es detallen amb claredat aquests punts, Eurolink aplicarà les condicions bàsiques més adeqüades segons el seu criteri i que, per defecte, són: lliurament en document de Word, mitjançant correu electrònic, document destinat a l'ús intern (no publicable), dins d'un termini raonable no urgent.
 3. Eurolink es reserva el dret a efectuar un pressupost previ, encara que no hagi estat sol·licitat expressament, i a condicionar l'inici de la feina a la seva aprovació per escrit per part del client.
 4. Si no s'indica el contrari, tots els preus pressupostats són nets i no inclouen l'IVA aplicable.
 5. Els originals han de ser perfectament llegibles, complets i definitius. Qualsevol canvi en els originals un cop acceptat el pressupost o iniciat l'encàrrec, així com qualsevol error o incongruència que hi hagi, pot suposar un retard de la data de lliurament i originar despeses suplementàries.
 6. El client haurà de posar a disposició d'Eurolink tota la documentació de suport (traduccions prèvies, terminologia o glossaris de l'empresa) que pugui facilitar el procés de traducció. El client indicarà una persona de contacte per aclarir tots els dubtes.
 7. En els encàrrecs efectuats per correu electrònic o Internet, el contingut del formulari de comanda o el correu electrònic serà vinculant. En aquest sentit, també es pot donar la conformitat a un pressupost per correu electrònic, tot i que en aquest cas es farà referència explícita a l'encàrrec que s'autoritza.

II. Data d'inici i lliurament

 1. A tots els efectes, s'entendrà com a moment d'inici d'un encàrrec el moment que es disposi de tots els originals complets, definitius, llegibles i amb la conformitat del client per procedir a la traducció.
 2. Els encàrrecs rebuts després de les 18 h es consideraran rebuts el següent dia feiner.
 3. La feina d'Eurolink finalitza en el moment que la traducció està llesta i ha estat enviada per correu electrònic, per fax, per missatger, o posada a disposició del client perquè la reculli a les nostres oficines. Eurolink no es fa responsable de retards causats pel mal funcionament d'Internet, per inclemències meteorològiques o per altres causes alienes a la seva voluntat, o per causes de força major.
 4. Si Eurolink incomplís el termini de lliurament, amb les excepcions esmentades, el client tindria dret a una reducció del preu total a raó d'un 1% per cada dia de retard.
 5. El client haurà de confirmar la recepció de la traducció mitjançant el retorn de l'albarà de lliurament degudament signat o responent al correu electrònic.

III. Anul·lació d'encàrrecs

 1. Si un client vol anul·lar una traducció per qualsevol motiu, cal que ho comuniqui a Eurolink per escrit el més aviat possible. El client abonarà a Eurolink les despeses generades fins al moment que s'hagi pogut aturar el procés de traducció. Eurolink conservarà a disposició del client tota la seva documentació i les traduccions fetes fins al moment de l'anul·lació.  

IV. Reclamacions

 1. Qualsevol reclamació relacionada amb una traducció es tractarà amb la direcció tècnica d'Eurolink. Eurolink garantitza un servei de qualitat mitjançant l'aplicació d'un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2000, la contractació i subcontractació dels professionals que considera més adequats, i la revisió de totes les traduccions abans del seu lliurament. En virtut d'aquesta garantia, i després de l'acord amb el client, Eurolink corregirà tots els errors, refarà la traducció si calgués, i si ho considera necessari compensarà el client amb una reducció del preu facturat. En cap moment el client podrà retenir el pagament d'una factura per suposats problemes amb la traducció, després del seu lliurament i acceptació.
 2. El client haurà de documentar la reclamació amb detall, tot indicant els motius pels quals considera que la traducció no és correcta o no compleix amb les especificacions de l'encàrrec. Les reclamacions s'hauran de presentar dins d'un termini raonable en relació amb el treball en qüestió. Un cop passat aquest termini, Eurolink no acceptarà reclamacions de cap tipus.
 3. Eurolink procurarà sempre que la traducció compleixi de la millor manera possible la seva finalitat, però el client és el responsable únic de la destinació final i ús de la traducció. Eurolink no es responsabilitza de l'ús ni del possible impacte publicitari, propagandístic, comercial o contractual de les seves traduccions.
 4. Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del contracte o acte jurídic, les parts se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, a la qual s'encarrega la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, obligant-se des d'ara al compliment de la decisió.

V. Confidencialitat

 1. Totes les dades personals comunicades a Eurolink amb efectes administratius es tractaran de conformitat amb la Llei Orgànica núm. 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i no es transmetran a tercers excepte dins dels límits permesos per la llei. L'interessat té dret a rectificar i sol·licitar la cancel·lació de les seves dades dels nostres fitxers.
 2. Totes les traduccions són tractades amb la confidencialitat professional habitual encara que Eurolink no es fa responsable de la possible filtració a tercers.
 3. Eurolink es reserva el dret a conservar una còpia de tots els originals i de les traduccions realitzades als efectes de crear bases de dades terminològiques per a usos futurs, a menys que el client sol·liciti explícitament la destrucció de tota la documentació relacionada amb un encàrrec en particular. En aquest cas, Eurolink ja no podrà garantir el seguiment futur d'encàrrecs ni es responsabilitzarà davant de possibles reclamacions atès que no disposarà de la documentació relativa a l'encàrrec.

VI. Drets d'autor

 1. El client ha de ser propietari dels drets d'autor, o altres drets de propietat intel·lectual, sobre els objectes de l'encàrrec.
 2. Els drets de propietat intel·lectual de l'obra resultant de la transformació correspondran a Eurolink.
 3. El client assumirà tota la responsabilitat per la violació de qualsevol dels drets contemplats al Reial Decret Legislatiu núm. 1/1996 de 12 d'abril que aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, amb total indemnitat d'Eurolink.
 4. El client assumirà tota la responsabilitat per la violació de clàusules establertes de confidencialitat davant de tercers.
 5. Eurolink es reserva el dret de rebutjar encàrrecs de traducció de documents que, per qualsevol motiu, puguin considerar-se il·legals, tinguin una finalitat il·legal en el país de destí o siguin de contingut immoral.

VII. Forma de pagament

 1. A menys que es pacti de forma diferent, les factures emeses tenen un venciment de 30 dies des de la data d'emissió, i en cas d'impagament produiran els interessos legals.
 2. La manca de pagament d'una factura pot suposar la suspensió de tots els encàrrecs en curs i la no acceptació de nous encàrrecs fins al seu cobrament. Eurolink es reserva el dret a comunicar al departament jurídic de l'ACT l'impagament d'una factura, per tal d'evitar la tramitació d'encàrrecs a través d'altres empreses de l'associació i perquè en quedi constància en el cas d'iniciar reclamacions per la via judicial.
 3. Les traduccions estan subjectes a l'IVA segons la normativa vigent.
 4. Quan el client sol·liciti l'expedició de la factura a nom d'un tercer, se li podrà exigir el fiançament de l'import.

VIII. Jurisdicció

 1. Per a la interpretació i aplicació d'aquestes condicions contractuals, les parts, amb renúncia a la seva jurisdicció si fos una altra, se sotmeten a les lleis espanyoles i a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.
 2. El client reconeix aquest condicionat com l'expressió completa i exclusiva d'allò convingut, i que substitueix qualsevol contracte o acords anteriors, si existissin, de tal manera que el present document esdevingui la manifestació única i vigent de la seva voluntat, sense perjudici d'aplicació supletòria de les normes generals de l'ordenament jurídic per als casos no contemplats expressament en aquest contracte.