A eurolink hem creat i implantat un sistema de control i gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2000. Aquest sistema de qualitat inclou l'elaboració d'un complex Manual de Qualitat on es descriuen tots els processos relacionats amb la traducció identificats com a instruccions de treball. Amb aquestes instruccions pretenem que els encàrrecs de traducció es realitzin de forma uniforme, que es puguin comprovar en qualsevol moment i que permetin el treball en equip.

Entre els aspectes més importants d'un sistema d'assegurament de la qualitat, cal destacar:


Una acurada formació contínua del traductor,
la gestió i actualització de les fonts de referència (diccionaris, glossaris, publicacions, etc.),
el control de qualitat de cada projecte,
l'anàlisi posterior de la traducció per ampliar els glossaris amb nous termes,
un assessorament al client i estudi de les seves expectatives i necessitats,
i el manteniment posterior de tota la documentació, per facilitar la consulta de versions anteriors i assegurar-ne la uniformitat terminològica.


Actualment existeixen algunes normes que regulen la qualitat del servei de traducció, com la norma alemanya DIN 2345, destinada a desaparèixer en un futur pròxim quan es publiqui la nova norma europea per a serveis de traducció.

L'EUATC (European Union of Associations of Translation Companies) elaborà en el seu moment la “EUATC Quality Standard”, una norma de qualitat que actualment està en procés de convertir-se en norma europea (EN) a través del Comitè Europeu de Normalització (CEN), a Brussel·les, amb la participació dels principals actors del sector, entre els quals es troba Eurolink. Aquesta norma certifica la bona preparació i el processament correcte i complet dels encàrrecs a empreses de traducció; és a dir: se certifica el procés, no el resultat final.